Contributie en Algemene voorwaarden

Contributie Seizoen 2017/2018

CONTRIBUTIE PER MAAND:

Leeftijd Bedrag per maand
3 tot 6 jaar: 6 euro
6 tot 11 jaar: 11 euro
11 tot 15 jaar: 15,50 euro
15 tot 18 jaar: 20 euro
18 jaar en ouder: 24 euro
Niet-spelend lid: 10 euro

IBAN nummer NL69INGB0000043689 t.n.v. Penningmeester LKV Sporting Trigon

Algemene voorwaarden

AANVANG LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap begint op de datum van aanmelding.

HOOGTE LIDMAATSCHAP / PEILDATUM

De hoogte van het lidmaatschap wordt bepaald aan de hand van de leeftijd die het lid heeft op het moment van aanmelding en vervolgens op elke opeenvolgende datum van 1 januari (peildatum). De contributie wordt geheven over elke maand van het jaar; de vakantieperiodes zijn met de hoogte van de contributie verrekend.

VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts eenmaal per jaar plaatsvinden. In verband met verplichtingen aan het KNKV dient de secretaris (secretaris@sportingtrigon.nl) voor 1 juni van het betreffende jaar schriftelijk van de opzegging in kennis te worden gesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid zijn contributie tot 1 juli verschuldigd.

WIJZIGING LIDMAATSCHAP
Wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni bij de secretaris te worden ingediend. De lidmaatschapwijziging heeft pas consequenties met ingang van het opvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beslist.

BOETES
Bij het niet nakomen van regels door de leden wordt de vereniging door de KNKV beboet. Deze boetes worden aan de betrokken leden doorbelast.