Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van LKV Sporting Trigon, gevestigd aan de Cronesteinkade 19 te Leiden.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@sportingtrigon.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. • Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Pasfoto
• KNKV relatienummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden • Sportlink/KNKV
Administratie • Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Pasfoto
• KNKV relatiecode
• Ouder/verzorger
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. • E-Marketing Tools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren. • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Gerechtvaardigd  belang Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Website-beheerder
• Analytics Tools
Uitvoeren vrijwilligers/ verenigings taken. • Voornaam
• Achternaam
• Voornaam Ouder/verzorger
• Achternaam Ouder/verzorger
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de periode dat men beschikbaar is voor het uitvoeren van vrijwilligers/ verenigings taken. Antilopen Clubadministratie
Publicatie competitie en team informatie verenigings website. • KNKV relatienummer
• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Team
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Antilopen Clubadministratie
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Sportlink

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt LKV Sporting Trigon uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die LKV Sporting Trigon met u heeft, tenzij LKV Sporting Trigon wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de bovenstaande tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. LKV Sporting Trigon heeft met deze ontvangers een verwerkersovereenkomst dat zij zorgvuldig omgaan met de vertrekte persoonsgegevens en alleen de gegevens krijgen die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Gedurende de overeenkomst kunnen uw persoonsgegevens ter inzage worden gegeven aan leden of vrijwillegers van LKV Sporting Trigon die deze gegevens nodig hebben om hun (vrijwilligers) taken binnen LKV Sporting Trigon uit te voeren.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht LKV Sporting Trigon te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij LKV Sporting Trigon op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal LKV Sporting Trigon deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van LKV Sporting Trigon hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

LKV Sporting Trigon treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. LKV Sporting Trigon maakt op zijn website alleen gebruik van functionele cookies.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van LKV Sporting Trigon. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. LKV Sporting Trigon raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeldmateriaal en verslagen van wedstrijden en evenementen

LKV Sporting Trigon publiceert op zijn website en op zijn social media kanalen beeldmateriaal (foto en video) en verlagen van wedstrijden, evenementen en andere activiteiten. Voor opnamen en verslagen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of social media kanalen wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Wanneer LKV Sporting Trigon beeldmateriaal gebruikt voor promotionele doeleinden  vragen wij, met uitzondering van team- en actiefoto’s, toestemming aan de personen die op desbetreffende foto staan.

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.

Wijziging van het privacy beleid

LKV Sporting Trigon past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. LKV Sporting Trigon raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal LKV Sporting Trigon er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of LKV Sporting Trigon wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via privacy@sportingtrigon.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 november 2018.